SURAPON NICHIREI FOODS OFFICE

Location : Theparak Rd.

Area : 632 sq.m.

Completion : 2019

โครงการปรับปรุงอาคารบริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปแช่แข็งพร้อมปรุง เนื่องด้วยตัวอาคารเปิดใช้งานมากว่า 30 ปี
จึงสมควรแก่เวลาในการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยพื้นที่ที่ทาง YL ได้รับเกียรติให้พัฒนาประกอบไปด้วยส่วนโถงต้อนรับ, ห้องประชุมและสำนักงานภายในองค์กร
โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้
– การจัดวาง Function & Circulation ใหม่ ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า, คู่ค้าของบริษัทฯและพฤติกรรมการใช้อาคารของคนในองค์กร
– ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรของทางโรงงาน ในส่วนระบบประกอบอาคาร (Mechanical, Electrical & Plumbing) เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว
– Construction Cost Control วางแผนด้านงบประมาณก่อสร้างร่วมกับทีมจัดซื้อของโครงการตั้งแต่เริ่มในส่วนของการออกแบบ
– Service & Maintenance ทำงานพร้อมกับทีมฝ่ายอาคารของโรงงาน ในขั้นตอนการเลือกใช้วัสดุภายในโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว